Projekt Sunde Læsefællesskaber

Kort om projektet ”Sunde Læsefællesskaber”

Tidligere projekter blandt andet ”Tid til Læsning” og ”Kultur på Recept” dokumenterer en række sundhedsfremmende effekter ved Guidet Fælleslæsning. Biblioteket vil gerne bidrage til borgeres mentale sundhed og tilbyde læsegrupper til udsatte borgere. Dette projekt handler om at

  • udvikle en bæredygtige implementeringsmodel, som forankrer læsegrupper som sundhedsfremmende indsats på tværs af kommunale forvaltninger (borger-, social-, sundheds-, ældreområdet)
  • udvikle et frivilligprogram, som udbredes og drives inden for vores økonomiske rammer.
  • fremme borgeres mentale sundhed ved at udvikle metoder til at accelerere og forstærke læsegruppers effekt
  • skabe grundlaget for et fysisk og digitalt netværk af læseguides for at styrke og dyrke Guidet Fælleslæsning som kernekompetence på bibliotekerne

Vi er 7 kommuner (Aarhus, Holstebro, Viborg, Holbæk, Guldborgssund, Rudersdal, Hillerød) som er gået sammen om dette projekt. Vi har søgt og fået midler af Slots- og Kulturstyrelsen samt TrygFonden.

Hillerød Bibliotek er projektejer af projektet, som løber i perioden januar 2021 – december 2022, herefter 3 mdr. evaluering.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Faglig projektleder og læseguide Thorbjørn Zeuthen Tirsted på thti@hillerod.dk
Koordinerende projektleder Mette Berg på mjp@hillerod.dk

Guidet Fælleslæsning

​​​​Guidet fælleslæsning er en metode udviklet til at dele skønlitterære læseoplevelser gennem læsning i mindre grupper. Læsegrupperne har form af en række 12-ugers forløb med en fast ugentlig mødedag og med deltagelse af 10-12 deltagere pr. forløb. En uddannet læseguide vælger, forbereder og oplæser teksterne (ofte en novelle eller uddrag fra roman og et digt). For deltagerne er der ingen forberedelse. Fælleslæsning tager udgangspunkt i de følelser og tanker der opstår, mens man læser. Det bliver til gode snakke om den enkeltes læseoplevelse og livserfaringer. Der er intet rigtigt svar og alle bidrag er velkomne.

Eksisterende studier af fælleslæsning som mental sundhedsfremme peger på, at fælleslæsning kan være med til at fremme livskvalitet, livstilfredshed, og forebygge ensomhed, angst, depression og social isolation. Derudover viser etnografiske studier, at fælleslæsning kan bidrage til øget selvforståelse, etisk refleksion og egenomsorg for den enkelte.

Interventionsgreb

Projektet baseres på metoden Guidet Fælleslæsning / Shared Reading som ifølge danske og udenlandske studier har påvist en sundhedsfremmende effekt på udsatte borgere, som lider af fx stress, angst og depression. Det er også påvist, at kunstneriske interventioner skaber sundhedsfremme.

Sisters Hope v/Kunstner Gry Worre Hallberg er eksperter i kunstnerisk intervention, og vil i projektperioden udvikle metoder til at forstærke og accelerere læsegruppers sundhedsmæssige effekt. Metoderne testes i brugerpanel, justeres i udviklingsfasen og implementeres derefter i alle projektkommuner. Metoderne justeres på baggrund af dataindsamling og erfaringsudveksling med projektgruppen, og efter projektets afslutning vil metoderne blive stillet til rådighed som open source.

Tidligere resultater og evidens

Vi ved at fælleslæsning kan noget...

Eksisterende studier af fælleslæsning som mental sundhedsfremme peger på, at fælleslæsning kan være med til at fremme livskvalitet, livstilfredshed, og forebygge ensomhed, angst, depression og social isolation. Derudover viser etnografiske studier, at fælleslæsning kan bidrage til øget selvforståelse, etisk refleksion og egenomsorg for den enkelte.

På baggrund af eksisterende viden og erfaringer med fælleslæsning som sundhedsfremme er der potentiale for, at:

  • deltagerne vil opleve, at deres eget perspektiv på en given situation er subjektivt, og at andre kan have helt anderledes og legitime perspektiver på den samme sag, og at det at skabe et fælles narrativ i en fortælling, der anskues fra forskellige perspektiver, er en meningsskabende og identitetsdannende aktivitet.
  • læsegrupperne kan have en fremmende virkning på deltagernes mentale sundhed fx ved at de bliver bedre til at håndtere udfordrende livssituationer, sundhedsudfordringer, sygdomsforløb og rehabilitering både som borgere og pårørende.
  • Andre mulige sundhedsfremmende virkninger er bedre coping, færre negative følelser, øget indlevelsesevne, øget livskvalitet, forbedret trivsel, reduktion i angst og bedre kropsforståelse.

Forvaltningssamarbejde

​​​​​Projektets kerne er at knække koden for, hvordan læsegrupper som sundhedsfremmeindsats forankres på biblioteket i partnerskab med fagforvaltningerne, der håndterer borgere med sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Der er indgået formelle samarbejdsaftaler og fagforvaltningerne er ligeledes repræsenteret i styregruppen.

Det borgernære personale i fagforvaltningerne skal få viden om læsefællesskabernes sundhedsfremmende effekter, og de kan derefter tilbyde forløbene til borgere med moderate tegn på stress, angst og depression, kronisk syge, psykisk sårbare, ensomme – unge som ældre.

I projektperioden skal der udvikles en implementeringsmodel, som kan skaleres og udbredes til andre kommuner.

Bæredygtigt frivilligprogram

Bibliotekerne og frivilligcentrene etablerer et frivilligprogram, så frivillige læseguider kan fortsætte indsatsen for borgere, som ønsker at fortsætte i en læsegruppe. Lignende projekter har vist at ca. 90% ønsker at fortsætte i nye forløb. Deltagernes rejse fra bibliotekets læseforløb til et frivilligdrevet læseforløb er næste skridt i deres vej tilbage til civilsamfundet, og frivilligcentrene kan være brobygningen til øvrig foreningsarbejde og fællesskaber.

Der vil i projektperioden blive uddannet i alt 28 frivillige læseguider i det 7 deltagende kommuner.

Frivilligcenter Hillerød indgår som samarbejdspartner i udviklingen af et frivilligprogram som sparringspartner ved rekruttering og fastholdelse af frivillige, implementeringsdelen og samarbejdet med fagforvaltningerne samt i en koordinerende rolle for et bredere samarbejde med frivilligcentrene i de øvrige seks projektkommuner.

Fremtidig kernekompetence

Biblioteket vil gerne være en institution, som bidrager til folkesundheden. Derfor ser vi gerne at Guidet Fælleslæsning udbredes og bliver en naturlig kernekompetence på alle landets biblioteker.

For at styrke og opkvalificere denne kernekompetence etableres fysiske lokale netværk (Lokalt Hotspot) samt et tværkommunalt digitalt netværk (Digitalt Hotspot). Her vil læseguider kunne vidensdele, få sparring og inspiration samt få adgang til kompetenceudviklende materialer, tekstarkiver og meget mere.

Både det lokale og digitale hotspot vil rumme de ’professionelle’ læseguider fra biblioteket og andre institutioner samt frivillige.

Statens Institut for Folkesundhed​

​​​​​​SIF bliver evalueringsansvarlig for projektet. Evalueringen foretages som en realistisk procesevaluering med løbende feedback mellem projektpraksis og evalueringsfund. Formålet er at justere tiltagene undervejs. Evalueringen vil bestå af deltagerobservation, interviews og interaktive workshops, suppleret af en surveyundersøgelse. Evalueringen vil fokusere på centrale aspekter af implementeringen, såsom indhold og rammesætning, koordinering, forankring, vidensdeling, kapacitetsopbygning og bæredygtighed.

Kort sagt skal der fokuseres på, hvordan læsegrupper bedst muligt kan forankres i et tværfagligt samarbejde mellem biblioteker og relevante fagforvaltninger.

Med støtte fra Kulturministeriet og TrygFonden