Privatlivspolitik

Oplysningstekst om behandling af personoplysninger.

I forbindelse med din oprettelse som bruger hos Hillerød Bibliotekerne samt din fremadrettede brug af Hillerød Bibliotekerne selvbetjeningsløsninger, herunder selvbetjeningsautomater, hjemmeside, åbne biblioteker (dvs. benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid) og bibliotekets APP ”Biblioteket”, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Hillerød Bibliotekerne er dataansvarlig for de personoplysninger om dig, som vi benytter i biblioteket. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at tilbyde en række services iht. rammerne for Lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven).

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:

  • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer
  • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets eRessourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer, samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Oplysningerne bliver også anvendt i Hillerød Bibliotekerne videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Når du benytter Hillerød Bibliotekerne hjemmeside, hilbib.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse, samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, hilbib.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger hos Hillerød Bibliotekerne og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside hilbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets eRessourcer. Hvis du opretter dig som bruger på Hillerød Bibliotekerne er det frivilligt, om du vil oplyse om dit telefonnummer og din email. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken din email eller dit telefonnummer vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger vil dog blive sendt til din digitale postkasse.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder til andre biblioteker, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger til SKAT i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.

Hvis du ønsker at blive slettet som bruger på biblioteket før der er gået tre år, skal du henvende dig personligt på biblioteket.

Oplysninger om betaling af mellemværender, herunder mellemværender sendt til Gældsstyrelsen, vil i henhold til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, Social- og Indenrigsministeriet, blive opbevaret i tre år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer og arkivlovgivningens regler om bevaring og kassation.  De tre år regnes fra det tidspunkt, hvor kravet er indfriet eller på anden måde nedbragt til en saldo på kr. 0,00.
 

Oplysninger om “Lånehistorik og inspiration”

Som udgangspunkt sletter bibliotekerne altid automatisk dine lånedata efter 30 dage. Dine lånedata kan bruges til at give dig anbefalinger af materialer. Anbefalingerne udformes automatisk på baggrund af de materialer, du har lånt, lagt på huskeliste, reserveret og/eller kigget på tidligere.

Dine personoplysninger er beskyttet med en stærk kryptering, og det er ikke muligt for andre at få oplyst hvem anbefalingerne er dannet på baggrund af.

Der kan også dannes anbefalinger til dig på baggrund af materialer du har lånt, uden at anvende andre brugeres data.
 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.


Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er Hillerød Bibliotekerne, Christiansgade 1, 3400 Hillerød, som kan kontaktes på telefon 7232 5800 eller bibliotek@hillerod. Har du spørgsmål i forbindelse med Hillerød Bibliotekernes​​​​​ behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Hillerød Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Personoplysninger ved oprettelse af børnelånere

Icon Description

Vi behandler personoplysninger om dig - orientering om dine rettigheder 

Hillerød Bibliotekerne behandler personoplysninger om dig og dit barn i forbindelse med at dit barn er oprettet som børnelåner på biblioteket.

Det drejer sig om almindelige personoplysninger. Oplysningerne kommer bl.a. fra dit barn og dig selv.

Dine oplysninger videregives alene til kommunens opkrævningsafdeling, såfremt du/dit barn har ubetalte gebyrer til biblioteket. 

 

Dine rettigheder

Vi skal orientere dig om, at du har ret til: 

  • at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig og dit barn
  • at få jeres personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form 
  • at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller dit barn, hvis vi er enige i, at de er urigtige 
  • at få slettet oplysninger, hvis lovgivningen giver mulighed for det
  • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine eller dit barns personoplysninger 
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine eller dit barns personoplysninger begrænset

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Hillerød Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine og dit barns personoplysninger. 

Biblioteket opbevarer oplysninger om dig og dit barn, så længe dit barn er oprettet som børnelåner på biblioteket eller I er oprettede som voksenlånere. 

Du kan læse mere om behandling af dine oplysninger og dine rettigheder på Hillerød Kommunes hjemmeside hillerod.dk/kommunen/om-organisationen/databeskyttelse.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

 

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@hillerod.dk eller telefon 7232 0000. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger anbefaler vi, at du bruger digital post eller sender et brev til Databeskyttelsesrådgiveren, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød