Månedens verdensmål - Ligestilling mellem kønnene

I februar og marts har vi på Hillerød Bibliotek fokus på verdensmål nummer fem. Der vil blandt andet komme anbefalinger til bøger og film, være bogudstillinger rundt omkring på biblioteket og blive afholdt arrangementer - alt sammen med blik for ligestilling mellem kønnene.

Verdensmål nummer fem har fokus på at etablere ligestilling mellem kønnene. Det handler om at sikre retten til at bestemme over eget liv, så mennesker - uanset hvilket køn de definerer sig som - oplever livskvalitet og muligheder i livet.

På verdensplan i FN-regi er der lagt særlig vægt på at fremme kvinders og pigers rettigheder i samfundet. Delmålene under verdensmål nummer fem har fokus på at sikre lige adgang til uddannelse, arbejdsmarkedet, beslutningsprocesser og ressourcer - uanset køn. Ligestillingsdagsordenen går på tværs af flere verdensmål og delmål og har forskellige fokuspunkter afhængigt af, om man ser det på verdensplan eller med fokus på Danmark.

Ligestilling i Danmark

I Danmark er der defineret en række nationale delmål med den hensigt at sikre ligestillingen mellem kvinder og mænd. Et af delmålene er at stoppe al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger. I perioden 2017-2019 var der en markant stigning i antallet af ophold på landets kvindecentre, og der opleves en generel stigning i antallet af kvinder, der søger hjælp efter vold eller trusler i familien eller samlivsforhold.

Kilde: Rapporten Vores Mål fra Danmarks Statistik

Under delmålet om at stoppe al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger er der præciseret en række målpunkter. Udover at se på vold i hjemmet har man blandt andet også fokus på seksuel chikane på arbejdspladser.

I Danmark er der også fokus på, at kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser. For at måle udviklingen på dette område ser man på antallet af kvinder i ledende politiske roller, i bestyrelser og direktioner, derudover antallet af kvindelige professorer, lektorer og adjunker. Ønsket er at sikre flere kvinders deltagelse i beslutningsprocesser og indflydelse på uddannelsesinstitutioner – og dermed skabe en bedre kønsbalance.

Der er hverken danske eller internationale delmål eller målpunkter vedrørende diskrimination af LGBTQ+-personer, men det er et fokus, der især bliver italesat i debatten.

Generelt set er det overordnede mål i Danmark det samme som på verdensplan: at sikre individets ret til selvbestemmelse og tilgængelige muligheder.

Læs mere om de dansk delmål og målpunkter i rapporten Vores Mål fra Danmarks Statistik

Ligestilling mellem køn - bogudstilling
02.02.22